نویسنده = محمد بافنده زنده
تعداد مقالات: 1
1. تاثیراسانس نعناع بر میزان بقاء اشریشاکولایO157:H7 در پنیر سنتی لیقوان در طول دوره رسیدن

دوره 7، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 44-54

محمد بافنده زنده؛ ودود رضویلر؛ حمید میرزایی؛ خسرو محمدی