1. بهینه یابی شرایط استخراج عصاره قره قاط (Vaccinium macrocarpon) به روش خیساندن و بررسی اثر ضد باکتریایی آن

دوره 5، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 67-79

اسماعیل عطای صالحی؛ امیر خدنگ نیک فرجام


2. تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین جدا شده از نمونه های مواد غذایی با روش PCR چندگانه

دوره 4، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 21-30

عصمت خوری؛ اسماعیل عطای صالحی؛ مرضیه خوری


3. شیوع استافیلوکوکوس اورئوس در گوشت و فراورده های گوشتی

دوره 1، شماره 3، زمستان 1393، صفحه 41-46

فاطمه نونهال؛ ابراهیم رحیمی؛ اسماعیل عطای صالحی