1. تعیین ترکیبات شیمیایی و خاصیت ضد میکروبی اسانس ریشه شلغم شیرازی در شرایط آزمایشگاهی

دوره 4، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 31-40

علی محمدی ثانی؛ خلیل بهنام؛ مهرناز اسماعیل پور


2. مطالعه اثر ضد باکتریایی و سینرژیستی عصاره گیاه انگشتانه (Digitalis nervusa) و آنتی بیوتیک Ciprofloxacin بر استافیلوککوس اورئوس

دوره 3، شماره 1، بهار 1395، صفحه 25-31

لیلی ایوبی نژاد؛ حمید نظری؛ علی محمدی ثانی


3. خواص ضد باکتریایی اسانس برگ شمعدانی معطر (Pelargonium graveolens L. Hérit) بر میکروارگانیسم های بیماری زای مواد غذایی

دوره 1، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 35-42

هدی محمدزاده؛ علی محمدی ثانی؛ شهرام شعیبی


4. مطالعه اثرات ضد قارچی اسانس گل بی‌مرگ (.Helichrysum arenarium L) بر رشد کاندیدا آلبیکنز و ساکارومایسز سرویسیه

دوره 1، شماره 1، تابستان 1393، صفحه 31-38

هدیه داودی مقدم؛ علی محمدی ثانی؛ معصومه مهربان سنگ‬ آتش