1. بررسی آلودگی میکروبی سالادهای الویه سنتی و صنعتی شهرستان شهرکرد به باکتری های استافیلوکوکوس اورئوس و سالمونلا تایفی موریوم

دوره 2، شماره 1، بهار 1394، صفحه 39-48

فروغ تاج بخش؛ الهه تاج بخش؛ منوچهر مومنی