1. بررسی فراوانی ژن های کمپلکس NHE در باکتری های باسیلوس سرئوس جدا شده از شیر گاوان شهر تبریز

دوره 6، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 1-7

طاهر رسول پور؛ سامان مهدوی


2. مطالعه میزان آلودگی پنیرهای سنتی شهرستان مراغه به باکتریاشریشیا کلیO157:H7

دوره 1، شماره 3، زمستان 1393، صفحه 21-26

سامان مهدوی