1. تعیین میزان آفلاتوکسین M1 در نمونه‌های شیر خام تولیدی استان قزوین به روش الایزا و کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا

دوره 1، شماره 3، زمستان 1393، صفحه 7-13

رضا نوریان؛ علیرضا پورفرزانه؛ فرامرز مشاطیان