1. مطالعه فراوانی ژن حدتhlyAباکتری لیستریا مونوسیتوژنز در سبزیجات تازه با استفاده از واکنش زنجیره‌ای پلی مراز

حسین مومنی؛ علی شریف زاده؛ معصومه بشیری

دوره 1، شماره 3 ، اسفند 1393، ، صفحه 1-5

چکیده
  چکیده لیستریامونوسیتوژنز‌ یک پاتوژن سرمادوست مهم غذایی است که ممکن است در سبزیجات تازه یافت شود. انواع سبزیجات مختلف می‌توانند در انتقال لیستریابهانسان و همه گیریلیستریوز نقش داشته باشند. هدف از این مطالعه ارزیابی شیوع لیستریامونوسیتوژنز و مطالعه فراوانی ژن hlyA در سبزیجات تازه در شهرستان شهرکرد بود.این مطالعه به صورت مقطعی-توصیفی ...  بیشتر