1. تعیین وجود ژن حدت پنتون والنتین لکوسیدین PVL و ژن مقاومت به متی‌سیلین mecA در سویه‌های استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از نمونه‌های مواد غذایی به روش Multiplex PCR و بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی آن

دوره 2، شماره 1، بهار 1394، صفحه 49-58

کیومرث امینی؛ سجاد علیزاده