1. مطالعه اثر اسانس مرزه خوزستانی (Satureja khuzestanica) برممانعت از رشد باکتری لاکتوکوکوس گارویه در گوشت قزل آلای رنگین کمان در دمای یخچال

دوره 1، شماره 3، زمستان 1393، صفحه 33-39

مهسا انصاری؛ مهدی سلطانی؛ ابراهیم حسینی؛ ابوالقاسم کمالی