1. ارزیابی اثر ضد میکروبی فیلم‌های تهیه شده از کیتوزان حاوی اسانس اسطوخدوس بر روی برخی از باکتری های غذازاد

دوره 3، شماره 1، بهار 1395، صفحه 55-62

زهره مشاک؛ سمیرا فیاض فر؛ نرجس چراغی