1. جدا سازی و تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی و ردیابی ژنهای حدت اشریشیاکلی مولد شیگا توکسین (STEC) در نمونه های سالاد جمع آوری شده از استان چهارمحال و بختیاری و شهر اصفهان

دوره 2، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 33-44

حمیدرضا بهرامی؛ محمد ربیعی فرادنبه