1. بررسی مقایسه ای روش‌های امپدانس‏‏، کروموژنیک و مرجع در شناسایی آلودگی به استافیلوکوکوس آرئوس در مواد غذایی

دوره 6، شماره 1، بهار 1398، صفحه 55-66

علی فضل آرا؛ مهدی پورمهدی بروجنی؛ علی بهادری راد


2. بررسی آلودگی به یرسینیا انتروکولیتیکا در شیرهای خام گاو عرضه شده در منطقه‌ی اهواز و ارزیابی مقاومت آنتی بیوتیکی جدایه ها

دوره 3، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 11-23

علی فضل آرا؛ مهدی زارعی؛ احمد موالی زاده


3. تاثیر مدت زمان مواجهه با آب الکترولیز شده خنثی بر کاهش آلودگی به سالمونلا تیفی موریوم و اشریشیاکلی در پوست و فیله ماکیان تازه

دوره 3، شماره 1، بهار 1395، صفحه 11-24

علی فضل آرا؛ مهدی پورمهدی؛ جمال ملک زاده