1. آلودگی میکروبی و غلظت سموم آفلاتوکسین در محصول فرعی پسته

دوره 3، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 61-72

پیروز شاکری؛ حسن فضائلی