1. بررسی شمارش کلی میکروبی و میزان آلودگی به باکتری های کلی فرم، اشرشیاکلی، استافیلوکوکوس اورئوس و کپک و مخمر پنیر های سنتی عرضه شده در شهر بیرجند در سال94

دوره 4، شماره 1، بهار 1396، صفحه 29-37

بیژن بنی اسدی؛ عطاا... اژدری