1. جداسازی و غربال‌گری باکتری‌‌های تولید کننده باکتریوسین از فراورده‌های لبنی بومی کرمان و بررسی فعالیت ضدباکتریایی باکتریوسین تولیدی

دوره 4، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 69-79

محمد خدایی؛ شهلا سلطانی نژاد