1. کاربرد توأمان پرتودهی اشعه گاما و روش انجماد جهت افزایش زمان ماندگاری گوشت مرغ

دوره 7، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 1-12

غلامرضا شاه حسینی؛ مجید جوانمرد؛ نوردهر رکنی


2. بررسی اثر اشعه گاما بر افزایش زمان ماندگاری گوشت ماهی کپور علفخوار (Ctenopharyngodon idella) در شرایط یخچالی

دوره 3، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 51-60

غلامرضا شاه حسینی؛ زهره مشاک