1. جداسازی و شناسایی آرکوباکتر بوتزلری از گوشت ماکیان عرضه شده در کشتارگاه‌ها و خرده فروشی ها درشهرستان تنکابن

دوره 4، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 1-7

زهرا پور عباس قلی؛ مسعود قانع؛ مهدی قیامی راد