1. ارزیابی کیفیت میکروبی شیرینی های خشک عرضه شده در شهر بیرجند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 تیر 1399

نیلوفر هاشم زهی؛ عطااله اژدری


2. بررسی شمارش کلی میکروبی و میزان آلودگی به باکتری های کلی فرم، اشرشیاکلی، استافیلوکوکوس اورئوس و کپک و مخمر پنیر های سنتی عرضه شده در شهر بیرجند در سال94

دوره 4، شماره 1، بهار 1396، صفحه 29-37

بیژن بنی اسدی؛ عطاا... اژدری