1. تأثیر مو‌سیر بر قابلیت‌زنده مانی باکتری‌های پروبیوتیک و برخی خواص فیزیکو‌شیمیایی و پذیرش‌کلی ماست هم‌زده کم‌چرب

دوره 5، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 37-54

رخساره رمضانی؛ وجیهه فدائی نوغانی؛ حسن جودکی


2. بررسی اثر pH و غلظت های مختلف آبمیوه‌توت‌فرنگی بر قابلیت زنده‌مانی لاکتوباسیلوس کازئی و لاکتوباسیلوس پلانتاروم

دوره 5، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 19-34

طاهره بریموندی؛ وجیهه فدائی نوغانی