1. تعیین تأثیر افزایش سطح عمومی قیمت‌ها بر بهداشت مواد غذایی: بررسی گذشته نگر

دوره 6، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 46-56

محمود بخشی نژاد