1. تأثیر پوشش کیتوزان-رزماری روی سالمونلا تایفی‌موریوم و اشریشیاکلی O157H7در فیله بوقلمون در شرایط نگهداری در یخچال

دوره 6، شماره 1، بهار 1398، صفحه 39-54

سپیده حاجیان؛ مهرنوش تدینی