1. بررسی فراوانی ژن های کمپلکس NHE در باکتری های باسیلوس سرئوس جدا شده از شیر گاوان شهر تبریز

دوره 6، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 1-7

طاهر رسول پور؛ سامان مهدوی


2. میزان آلودگی، کمیت و تنوع گونه‌ای باکتری‌های اسپوردار هوازی در ادویه‌ها و گیاهان معطر عرضه شده در تبریز

دوره 5، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 9-20

نسترن لسانی فر؛ شهرام حنیفیان