1. بررسی فراوانی ژن های کمپلکس NHE در باکتری های باسیلوس سرئوس جدا شده از شیر گاوان شهر تبریز

دوره 6، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 1-7

طاهر رسول پور؛ سامان مهدوی


2. فراوانی توکسین سندرم شوک توکسیک-1 در جدایه های استافیلوکوکوس اورئوس بدست آمده از شیر دام های مبتلا به ورم پستان در ایران: مطالعه مروری نظام مند و فراتحلیل

دوره 6، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 79-88

مریم کریمی دهکردی؛ فروغ محمدی