1. اثر استفاده از پوشش بسته‌بندی زیست فعال بر پایه نگهدارنده طبیعی (کیتوزان/ ناتامایسین) و ریزجلبک اسپیرولیناپلاتنسیس وکلرلاولگاریس بر ویژگی های کیفی و ماندگاری فیله گوشت گوساله

دوره 7، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 18-33

رضا شفیعی؛ تکتم مستقیم


2. تأثیر پوشش کیتوزان-رزماری روی سالمونلا تایفی‌موریوم و اشریشیاکلی O157H7در فیله بوقلمون در شرایط نگهداری در یخچال

دوره 6، شماره 1، بهار 1398، صفحه 39-54

سپیده حاجیان؛ مهرنوش تدینی