1. جداسازی گونه‌های اسینتوباکتر از غذاهای یخ‌زده و تاثیر آن بر برخی از قارچ‌های بیماری زا

دوره 7، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 47-56

فاطمه شهدادی؛ صدیقه کریمی نژاد


2. بررسی اثرات ضد قارچی نانو ذره گرافن بر آسپرژیلوس نایجر و پنی سیلیوم سیترینوم

دوره 6، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 34-45

نادر حبیبی؛ مریم علی اصغری؛ اسعد رخزادی