آلودگی میکروبی مواد غذائی
1. بررسی برخی از تغییرات میکروبی اغذیه آماده خوردن تجاری در درب کارخانجات و فروشگاههای عرضه کننده در استان البرز

شیما پورجعفر؛ زهره مشاک؛ محسن میرزایی

دوره 8، شماره 1 ، خرداد 1400، ، صفحه 73-87

چکیده
  به دلیل مصرف روزافزون اغذیه آماده خوردن و اهمیت شیوع بیماریهای غذازاد ناشی از مصرف این اغذیه, تغییرات میکروبی در انواع اغذیه آماده‌خوردن در درب کارخانه و درفروشگاه‌های مواد‌غذایی در استان البرز مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور شمارش‌کلی باکتریها، استافیلوکوکوس آرئوس، کلی‌فرم، کپک و مخمر وشناسایی و شمارش، اشریشیا‌ کلی، در 200 ...  بیشتر