1. بهینه یابی شرایط استخراج عصاره قره قاط (Vaccinium macrocarpon) به روش خیساندن و بررسی اثر ضد باکتریایی آن

دوره 5، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 67-79

اسماعیل عطای صالحی؛ امیر خدنگ نیک فرجام