1. ردیابی ژن‌های مقاومت آنتی بیوتیکی در ایزوله‌های انتروکوکوس فکالیس جدا شده از گوشت قرمز در شهرستان شهرکرد

دوره 5، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 1-9

حامد کریمیان؛ الهه تاج بخش؛ ابراهیم رحیمی