1. بررسی مقایسه ای روش‌های امپدانس‏‏، کروموژنیک و مرجع در شناسایی آلودگی به استافیلوکوکوس آرئوس در مواد غذایی

دوره 6، شماره 1، بهار 1398، صفحه 55-66

علی فضل آرا؛ مهدی پورمهدی بروجنی؛ علی بهادری راد