1. بررسی آلودگی سالمونلایی گوشت شتر در مراحل مختلف کشتار در استان اصفهان و چهارمحال و بختیاری

دوره 4، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 29-36

ابراهیم رحیمی؛ امیر شاکریان


2. جداسازی و شناسایی گونه های پدیوکوکوس از شیر خام شتر تک کوهانه ایرانی و بررسی خواص ضدمیکروبی آن ها

دوره 2، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 51-60

نفیسه دعوتی؛ فریده طباطبایی یزدی؛ سعید زیبایی