1. شیوع و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی باکتری اشریشیاکلی O157:H7 در تخم طیور(بلدرچین،مرغ،کبوتر و شترمرغ) بومی استان اصفهان

دوره 5، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 63-71

مهدی مرادی سرمیدانی؛ محسن فرد عمادی؛ ابراهیم رحیمی؛ عبدالکریم زمانی مقدم


2. تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین جدا شده از نمونه های مواد غذایی با روش PCR چندگانه

دوره 4، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 21-30

عصمت خوری؛ اسماعیل عطای صالحی؛ مرضیه خوری


3. بررسی آلودگی سالمونلایی گوشت شتر در مراحل مختلف کشتار در استان اصفهان و چهارمحال و بختیاری

دوره 4، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 29-36

ابراهیم رحیمی؛ امیر شاکریان


4. جداسازی آلیسایکو باسیلوس از آب میوه جات در ایران

دوره 3، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 71-78

ابراهیم رحیمی؛ عباس دوستی؛ ساناز دهقانژاد


5. بررسی آلودگی به یرسینیا انتروکولیتیکا در شیرهای خام گاو عرضه شده در منطقه‌ی اهواز و ارزیابی مقاومت آنتی بیوتیکی جدایه ها

دوره 3، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 11-23

علی فضل آرا؛ مهدی زارعی؛ احمد موالی زاده


6. گونه های کمپیلوباکتر به عنوان یک عامل بالقوه بیماری زا در قارچ های دکمه ای خوراکی( Agaricus mushrooms )

دوره 3، شماره 1، بهار 1395، صفحه 63-72

امیر شاکریان


7. مطالعه فراوانی ژن حدتhlyAباکتری لیستریا مونوسیتوژنز در سبزیجات تازه با استفاده از واکنش زنجیره‌ای پلی مراز

دوره 1، شماره 3، زمستان 1393، صفحه 1-5

حسین مومنی؛ علی شریف زاده؛ معصومه بشیری


8. مقایسه واکنش زنجیره‌ای پلیمراز و کشت برای تشخیص سودوموناس آئروجینوزا و اشریشیاکلی در آب‌های معدنی و آشامیدنی بسته بندی شده

دوره 1، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 43-49

مهوش پویان؛ عباس دوستی؛ حمیدرضا کبیری؛ فاطمه دریس


9. بررسی آلودگی برخی انواع آب میوه به باکتری آلیسایکلوباسیلوس اسیدوترستریس با استفاده از روش PCR و RFLP

دوره 1، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 9-14

حسین معتمدی؛ امیر تاج بخش


10. ردیابی انواع ژن های حدت در سروتیپ های سالمونلا تیفی موریوم و سالمونلا انتریتیدیس جدا شده از گوشت مرغ در استان چهارمحال و بختیاری

دوره 1، شماره 1، تابستان 1393، صفحه 17-22

حسن ممتاز؛ رضا قائد امینی؛ منوچهر مومنی