1. تأثیر ضد اتصالی بیوسورفکتانت Lactcobacillus rhamnosus بر باکتری های جداسازی شده از بیوفیلم خط تولید شیر پاستوریزه

دوره 3، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 57-69

سیده صالحه واعظی؛ آرزو طهمورث پور