1. بررسی آلودگی به یرسینیا انتروکولیتیکا در شیرهای خام گاو عرضه شده در منطقه‌ی اهواز و ارزیابی مقاومت آنتی بیوتیکی جدایه ها

دوره 3، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 11-23

علی فضل آرا؛ مهدی زارعی؛ احمد موالی زاده


2. جداسازی و شناسایی گونه های پدیوکوکوس از شیر خام شتر تک کوهانه ایرانی و بررسی خواص ضدمیکروبی آن ها

دوره 2، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 51-60

نفیسه دعوتی؛ فریده طباطبایی یزدی؛ سعید زیبایی


3. مطالعه میزان شیوع و ژن‌های حدت E.coli O157: H7 در پنیر‌های سنتی و شیرهای خام عرضه شده در شهرستان مرند

دوره 2، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 87-96

عسگر نقی زاده؛ حمید میرزائی