1. بررسی اثر باکتری کشی سدیم دودسیل سولفات(SDS) بر روی تعدادی از باکتری های بیماری زای مواد غذایی در دمای معمولی و یخچال

دوره 5، شماره 1، بهار 1397، صفحه 55-65

سیاوش مکتبی؛ مهدی زارعی؛ رویا رستمی


2. تاثیر شستشو وحمل لاشه مرغ در دماهای مختلف ازکشتارگاه های غرب تهران تا محل عرضه

دوره 4، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 45-56

ندا حسین نژاد یزدی؛ حامد اهری؛ افشین آخوندزاده


3. کیفیت میکروبی دوغ تهیه شده با افزودن همزمان صمغ CMC، زانتان و کتیرا در طول زمان نگهداری

دوره 4، شماره 1، بهار 1396، صفحه 75-83

محمد حجت الاسلامی؛ مریم جعفری؛ زینب ترکی


4. بررسی ویژگی های فیزیکوشیمیایی و میکروبی ماست های سنتی عشایر خراسان رضوی

دوره 3، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 29-38

محمد باقر حبیبی نجفی؛ رضا حاجی محمدی فریمانی؛ بی بی صدیقه فضلی بزاز


5. وروتوکسیژنیک اشریشیاکلی و اهمیت آن در بهداشت مواد غذایی

دوره 3، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 15-28

مجتبی بنیادیان


6. تاثیر مدت زمان مواجهه با آب الکترولیز شده خنثی بر کاهش آلودگی به سالمونلا تیفی موریوم و اشریشیاکلی در پوست و فیله ماکیان تازه

دوره 3، شماره 1، بهار 1395، صفحه 11-24

علی فضل آرا؛ مهدی پورمهدی؛ جمال ملک زاده