آلودگی میکروبی مواد غذائی
1. مطالعه میزان شیوع و ژن‌های حدت E.coli O157: H7 در پنیر‌های سنتی و شیرهای خام عرضه شده در شهرستان مرند

عسگر نقی زاده؛ حمید میرزائی

دوره 2، شماره 3 ، آذر 1394، ، صفحه 87-96

چکیده
  هدف از این مطالعه، تعیین میزان شیوع اشریشیاکلیO157:H7 و شناسائی ژن‌های بیماری‌زایstx1 ،stx2 ، eaeA و hly  آنها در نمونه‌های پنیر سنتی و شیر خام عرضه شده در شهر مرند بود. برای این منظور 100 نمونه پنیر و 50 نمونه شیر خام گاو از سطح عرضه و مراکز جمع آوری شیر خام و به صورت تصادفی جمع آوری شد. نمونه‌ها در ECB حاوی مکمل نوبیوسین به عنوان محیط غنی کننده ...  بیشتر

2. بررسی آلودگی برخی انواع آب میوه به باکتری آلیسایکلوباسیلوس اسیدوترستریس با استفاده از روش PCR و RFLP

حسین معتمدی؛ امیر تاج بخش

دوره 1، شماره 2 ، آذر 1393، ، صفحه 9-14

چکیده
  چکیده آلیسایکلوباسیلوس باکتری اسپوردار و مقاوم به‌ گرماست که موجب تغییر مزه و بوی آب‌ میوه می‌شود و خسارات قابل توجهی را به ‌صنایع آبمیوه سازی وارد می ‌سازد. هدف از این تحقیق شناسایی این باکتری از آب‌میوه ‌های مختلف با واکنش زنجیره‌ای پلیمراز با استفاده از پرایمرهای اختصاصی بود. برای این منظور،پس از انتقال به محیط کشت و گرم‌خانه ...  بیشتر