1. بررسی اثرات ضد میکروبی اسانس گیاهان نعناع فلفلی، پونه کوهی و زیره سیاه بر روی باکتری های جدا شده از مواد غذایی

دوره 3، شماره 1، بهار 1395، صفحه 1-10

مهرداد عطایی کچویی