1. گزارش آلودگی آب پرتقال پاستوریزه به باکتری Bacillus licheniformis

دوره 1، شماره 1، تابستان 1393، صفحه 39-42

حسین معتمدی؛ امیر تاج بخش