1. لیستریاهای جداسازی شده از پنیرهای سنتی منطقه تبریز: فراوانی، تنوع گونه‌ای و ویژگی‌های فنوتیپی

دوره 4، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 83-96

آیدا کلانتری پور؛ شهرام حنیفیان


2. مطالعه میزان شیوع و ژن‌های حدت E.coli O157: H7 در پنیر‌های سنتی و شیرهای خام عرضه شده در شهرستان مرند

دوره 2، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 87-96

عسگر نقی زاده؛ حمید میرزائی


3. مطالعه میزان آلودگی پنیرهای سنتی شهرستان مراغه به باکتریاشریشیا کلیO157:H7

دوره 1، شماره 3، زمستان 1393، صفحه 21-26

سامان مهدوی