1. مطالعه میزان آلودگی پنیرهای سنتی شهرستان مراغه به باکتریاشریشیا کلیO157:H7

دوره 1، شماره 3، زمستان 1393، صفحه 21-26

سامان مهدوی