1. مطالعه فراوانی ژن حدتhlyAباکتری لیستریا مونوسیتوژنز در سبزیجات تازه با استفاده از واکنش زنجیره‌ای پلی مراز

دوره 1، شماره 3، زمستان 1393، صفحه 1-5

حسین مومنی؛ علی شریف زاده؛ معصومه بشیری