1. مطالعه اثر الحاق لاکتوکوکوس لاکتیس بر ماندگاری فیله ماهی قزل آلای رنگین کمان در شرایط یخچالی

دوره 6، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 45-58

اسد عباس پور انبی؛ ودود رضویلر؛ مسلم نیریز نقدهی؛ یوسفعلی اسدپور اصالو


2. مطالعه اثر اسانس مرزه خوزستانی (Satureja khuzestanica) برممانعت از رشد باکتری لاکتوکوکوس گارویه در گوشت قزل آلای رنگین کمان در دمای یخچال

دوره 1، شماره 3، زمستان 1393، صفحه 33-39

مهسا انصاری؛ مهدی سلطانی؛ ابراهیم حسینی؛ ابوالقاسم کمالی