1. شناسایی و تعیین ارتباط بین پاتوتایپ های اشریشیاکلی در نمونه های بالینی انسان و نمونه های غذایی گوشتی، لبنی و سبزی با استفاده از آنتی سرم های پلی والان

دوره 2، شماره 1، بهار 1394، صفحه 79-89

افشین جوادی؛ یلدا بشرخواه؛ بهبود جعفری