بیماری های ناشی از غذا
1. شیوع آلودگی به هیدروژن پراکساید در نمونه شیرهای استریل با ماندگاری بالا در بازار شهر اصفهان

مریم میرلوحی؛ محمد باقر ملجئی؛ آذین پور خلیلی

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1394، ، صفحه 71-79

چکیده
  مقدمه: هیدروژن پراکساید در سترون سازی سطوح در تماس با غذا مورد استفاده قرار می گیرد و در صنعت شیر ، باقیمانده آن موجود گسترش فرایند اکسایشی در شیر می شود. تا کنون هیچ گزارشی از بررسی میزان آلودگی مواد غذایی با این ماده در ایران منتشر نشده است، هدف از این مطالعه، بررسی توزیع فراوانی آن در نمونه های شیر استریل توزیع شده در شهر اصفهان در ...  بیشتر