1. طراحی مدل پیشگویی بار میکروبی در فرآورده های گوشتی سوسیس با استفاده از تکنیک امپدانس و انطباق آن با روش مرجع

دوره 2، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 77-86

ریحانه سروریان؛ لاله رومیانی؛ علی فضل آرا