آلودگی میکروبی مواد غذائی
1. مطالعه میزان شیوع و ژن‌های حدت E.coli O157: H7 در پنیر‌های سنتی و شیرهای خام عرضه شده در شهرستان مرند

عسگر نقی زاده؛ حمید میرزائی

دوره 2، شماره 3 ، آذر 1394، ، صفحه 87-96

چکیده
  هدف از این مطالعه، تعیین میزان شیوع اشریشیاکلیO157:H7 و شناسائی ژن‌های بیماری‌زایstx1 ،stx2 ، eaeA و hly  آنها در نمونه‌های پنیر سنتی و شیر خام عرضه شده در شهر مرند بود. برای این منظور 100 نمونه پنیر و 50 نمونه شیر خام گاو از سطح عرضه و مراکز جمع آوری شیر خام و به صورت تصادفی جمع آوری شد. نمونه‌ها در ECB حاوی مکمل نوبیوسین به عنوان محیط غنی کننده ...  بیشتر