1. کلون سازی و بیان ژن رمزکننده آنزیم لاکاز قارچ Trametes در میزبان مخمری و تعیین خصوصیات کینتیکی و بیوشیمیایی آنزیم

دوره 4، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 41-54

اردشیر حسام پور؛ نوشین مهندسی