1. بررسی اثر ضد باکتریایی عصاره‌های اتانلی و متانلی زعفران (Crocus sativus L.) علیه برخی باکتری های بیماریزای غذا زاد

دوره 2، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 15-27

حسین معتمدی؛ سید منصور سیدنژاد؛ اسماعیل داراب پور