1. ارائه مدل ریاضی پیشگو برای ارزیابی اثر زیره سبز و دمای نگه‌داری بر رشد باکتری باسیلوس سرئوس در محیط براث BHI

دوره 2، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 57-70

زهره مشاک