1. شناسایی ژن مولد توکسین سندرم شوک سمی در استافیلوکوس اورئوس جدا شده از شیر و پنیر در شهر تبریز

دوره 2، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 81-87

جلال شایق؛ نسرین پورشفیع؛ هایده مبین