1. تاثیر مدت زمان مواجهه با آب الکترولیز شده خنثی بر کاهش آلودگی به سالمونلا تیفی موریوم و اشریشیاکلی در پوست و فیله ماکیان تازه

دوره 3، شماره 1، بهار 1395، صفحه 11-24

علی فضل آرا؛ مهدی پورمهدی؛ جمال ملک زاده